ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក chaînage horizontalx + béton arméx + terre-cuitex 1