இல்லம் / குறிச்சொற்கள் chaînage horizontalx + maçonneriex + blocx 2