ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក chaînage horizontalx + maçonneriex + terre-cuitex + blocx 2