ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + construction boisx + coupure capilaritéx [3]