ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuelle + soubassement [77]