ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + coffragex + serragex + gros-oeuvrex + vis serragex 2