ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + coffragex + sous-solx [5]