ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + coffragex + coffrage circulairex [5]