ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + maçonneriex + vide sanitairex + hourderx 4