ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + maçonneriex + soubassementx + hourderx 4