இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + maçonneriex + soubassementx + vide sanitairex + hourderx + bloc de bétonx 3