ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + coude assainissementx + coudex + soubassementx 1