ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + coffrage balconx + dalle balconx 1