ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + ossature boisx + plancher boisx [5]