ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + ossature boisx + poutre boisx [3]