ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuelle + ossature bois [57]