இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + mortierx + maçonneriex + hourderx 5