இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + planx + maçonneriex + terre-cuitex 4