இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + banche circulairex + panneau coffrage modulairex + voile circulairex 1