ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + banche circulairex + panneau coffrage modulairex + voile circulairex 1