இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuelle + chaînage vertical [30]