ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + maçonnerie aggloméréx + mortierx + parpaingx + hourderx 4