ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + maçonnerie aggloméréx + chaînage verticalx + mortierx 1