இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + maçonnerie aggloméréx + chaînage verticalx [4]