ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuelle + bétonnage dalle [9]