இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuelle + maçonnerie terre cuite [53]

உருவாக்கிய தேதி / அனைத்தும்

ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜுலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அனைத்தும்