ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuelle + maçonnerie terre cuite [53]

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​

2004 2005 2007 2009 2013 ទាំង​អស់