இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + maçonnerie terre cuitex + briquex [3]