ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + maçonnerie terre cuitex + gros-oeuvrex + briquex [3]