ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + maçonnerie terre cuitex + maçonnerie rouléex [3]