இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuelle + maçonnerie terre cuite [53]