ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuelle + maçonnerie terre cuite [53]