இல்லம் / குறிச்சொல் bâtiment habitation individuelle [1315]