ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ bâtiment habitation individuelle [1315]