இல்லம் / குறிச்சொற்கள் poutrelle hourdis plancherx + bétonnage dallex + hourdisx [1]