ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + bétonnage dallex + hourdisx [1]