ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancher + bâtiment habitation individuelle [62]