இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pont viaduc passerellex + vérin hydrauliquex + structure métalliquex 2