இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pont viaduc passerelle + vérin hydraulique 27