ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pont viaduc passerellex + assemblage charpente métalliquex + contreventementx + tablier pont mixte entretoisex + profilé métalliquex + PRSx + gougeon nelsonx + entretoisex 1