ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pont viaduc passerellex + garde-corpsx + coffragex 1