בית / Ancien Hotel de Police - Réhabilitation - Strasbourg / Etaiement, étançonnement des façades conservées 31

תאריך יצירה / 2018 / שבוע 49 / חמישי

« חמישי שבוע 42 2018