ទំព័រ​ដើម​ / Ancien Hotel de Police - Réhabilitation - Strasbourg / Etaiement, étançonnement des façades conservées 31

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2018 / សប្តាហ៍ 49

« សប្តាហ៍ 42 2018
ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ថ្ងៃ​អង្គារ ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​​សៅរ៍ ថ្ងៃ​អាទិត្យ