இல்லம் / Ancien Hotel de Police - Réhabilitation - Strasbourg / Etaiement, étançonnement des façades conservées [33]

உருவாக்கிய தேதி / 2018

ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜுலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அனைத்தும்