இல்லம் / Salle de sport à Karlsruhe / Pose de poutres préfabriquées en béton armé

உருவாக்கிய தேதி / 2006 / ஜுலை

திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி ஞாயிறு ஞாயிறு
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
14
14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
25
26
26
27 28 29 30
31