ទំព័រ​ដើម​ / Démolition du pont Winston Churchill - Strasbourg / 2006 - Délançage - 2 14