இல்லம்

உருவாக்கிய தேதி

2100 (4)
டிசம்பர் (4)
2029 (13)
மே (3) ஜூன் (10)
2024 (7)
ஜூன் (7)
2019 (152)
ஜனவரி (102) பிப்ரவரி (2) மார்ச் (40) ஏப்ரல் (8)
2018 (1780)
ஜனவரி (87) பிப்ரவரி (151) மார்ச் (74) ஏப்ரல் (96) மே (95) ஜூன் (529) ஜுலை (335) ஆகஸ்ட் (84) செப்டம்பர் (122) அக்டோபர் (149) நவம்பர் (56) டிசம்பர் (2)
2017 (1694)
ஜனவரி (93) பிப்ரவரி (39) மார்ச் (218) ஏப்ரல் (223) மே (50) ஜூன் (308) ஜுலை (170) ஆகஸ்ட் (51) செப்டம்பர் (135) அக்டோபர் (109) நவம்பர் (253) டிசம்பர் (45)
2016 (1895)
ஜனவரி (79) பிப்ரவரி (146) மார்ச் (157) ஏப்ரல் (141) மே (15) ஜூன் (365) ஜுலை (460) ஆகஸ்ட் (86) செப்டம்பர் (1) அக்டோபர் (287) நவம்பர் (137) டிசம்பர் (21)
2015 (1485)
ஜனவரி (19) பிப்ரவரி (8) மார்ச் (69) ஏப்ரல் (345) மே (226) ஜூன் (231) ஜுலை (116) ஆகஸ்ட் (20) செப்டம்பர் (112) அக்டோபர் (47) நவம்பர் (122) டிசம்பர் (170)
2014 (509)
பிப்ரவரி (5) மார்ச் (67) ஏப்ரல் (3) ஜூன் (20) ஜுலை (22) ஆகஸ்ட் (3) செப்டம்பர் (24) அக்டோபர் (144) நவம்பர் (90) டிசம்பர் (131)
2013 (699)
ஜனவரி (35) பிப்ரவரி (10) மார்ச் (8) ஏப்ரல் (20) மே (9) ஜூன் (210) ஜுலை (272) ஆகஸ்ட் (44) செப்டம்பர் (52) அக்டோபர் (18) டிசம்பர் (21)
2012 (401)
ஜனவரி (61) மார்ச் (48) ஏப்ரல் (96) மே (24) ஜூன் (34) ஜுலை (22) செப்டம்பர் (70) அக்டோபர் (38) நவம்பர் (2) டிசம்பர் (6)
2011 (273)
ஜனவரி (9) பிப்ரவரி (23) மார்ச் (86) ஏப்ரல் (30) ஜுலை (11) செப்டம்பர் (37) அக்டோபர் (54) டிசம்பர் (23)
2010 (478)
ஜனவரி (106) பிப்ரவரி (22) மார்ச் (46) ஏப்ரல் (69) மே (32) ஜூன் (22) ஆகஸ்ட் (5) செப்டம்பர் (25) அக்டோபர் (103) நவம்பர் (8) டிசம்பர் (40)
2009 (1426)
ஜனவரி (131) பிப்ரவரி (113) மார்ச் (187) ஏப்ரல் (283) மே (171) ஜூன் (113) ஜுலை (145) ஆகஸ்ட் (104) செப்டம்பர் (85) அக்டோபர் (51) நவம்பர் (7) டிசம்பர் (36)
2008 (2593)
ஜனவரி (255) பிப்ரவரி (172) மார்ச் (245) ஏப்ரல் (118) மே (292) ஜூன் (462) ஜுலை (337) ஆகஸ்ட் (172) செப்டம்பர் (143) அக்டோபர் (174) நவம்பர் (137) டிசம்பர் (86)
2007 (2858)
ஜனவரி (125) பிப்ரவரி (52) மார்ச் (59) ஏப்ரல் (121) மே (72) ஜூன் (643) ஜுலை (896) ஆகஸ்ட் (337) செப்டம்பர் (67) அக்டோபர் (171) நவம்பர் (132) டிசம்பர் (183)
2006 (2195)
ஜனவரி (267) பிப்ரவரி (197) மார்ச் (260) ஏப்ரல் (198) மே (129) ஜூன் (288) ஜுலை (398) ஆகஸ்ட் (190) செப்டம்பர் (62) அக்டோபர் (37) நவம்பர் (56) டிசம்பர் (113)
2005 (1694)
ஜனவரி (168) பிப்ரவரி (61) மார்ச் (110) ஏப்ரல் (149) மே (60) ஜூன் (256) ஜுலை (171) ஆகஸ்ட் (176) செப்டம்பர் (202) அக்டோபர் (166) நவம்பர் (64) டிசம்பர் (111)
2004 (758)
ஜனவரி (123) பிப்ரவரி (14) மார்ச் (10) ஏப்ரல் (18) மே (14) ஜூன் (165) ஜுலை (120) ஆகஸ்ட் (27) செப்டம்பர் (25) அக்டோபர் (134) நவம்பர் (71) டிசம்பர் (37)
2003 (336)
ஜனவரி (51) மார்ச் (13) மே (30) ஜூன் (43) ஜுலை (24) ஆகஸ்ட் (27) செப்டம்பர் (30) அக்டோபர் (38) நவம்பர் (68) டிசம்பர் (12)
2002 (161)
ஜனவரி (119) பிப்ரவரி (10) மார்ச் (9) ஏப்ரல் (12) செப்டம்பர் (3) நவம்பர் (8)
2001 (112)
ஜனவரி (32) பிப்ரவரி (23) மார்ச் (24) ஏப்ரல் (5) மே (5) ஜூன் (9) ஆகஸ்ட் (7) நவம்பர் (5) டிசம்பர் (2)
2000 (20)
0 (6) ஜனவரி (1) செப்டம்பர் (7) அக்டோபர் (6)
1980 (31)
ஜனவரி (31)
1899 (103)
டிசம்பர் (103)
0000 (402)
0 (402)