ಮುಖಪುಟ

ರಚಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ

2100 (4)
ಡಿಸೆಂಬರ್ (4)
2029 (13)
ಮೇ (3) ಜೂನ್ (10)
2024 (7)
ಜೂನ್ (7)
2019 (152)
ಜನವರಿ (102) ಫೆಬ್ರವರಿ (2) ಮಾರ್ಚ್ (40) ಏಪ್ರಿಲ್ (8)
2018 (1780)
ಜನವರಿ (87) ಫೆಬ್ರವರಿ (151) ಮಾರ್ಚ್ (74) ಏಪ್ರಿಲ್ (96) ಮೇ (95) ಜೂನ್ (529) ಜುಲೈ (335) ಆಗಸ್ಟ್ (84) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (122) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (149) ನವೆಂಬರ್ (56) ಡಿಸೆಂಬರ್ (2)
2017 (1694)
ಜನವರಿ (93) ಫೆಬ್ರವರಿ (39) ಮಾರ್ಚ್ (218) ಏಪ್ರಿಲ್ (223) ಮೇ (50) ಜೂನ್ (308) ಜುಲೈ (170) ಆಗಸ್ಟ್ (51) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (135) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (109) ನವೆಂಬರ್ (253) ಡಿಸೆಂಬರ್ (45)
2016 (1895)
ಜನವರಿ (79) ಫೆಬ್ರವರಿ (146) ಮಾರ್ಚ್ (157) ಏಪ್ರಿಲ್ (141) ಮೇ (15) ಜೂನ್ (365) ಜುಲೈ (460) ಆಗಸ್ಟ್ (86) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (1) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (287) ನವೆಂಬರ್ (137) ಡಿಸೆಂಬರ್ (21)
2015 (1485)
ಜನವರಿ (19) ಫೆಬ್ರವರಿ (8) ಮಾರ್ಚ್ (69) ಏಪ್ರಿಲ್ (345) ಮೇ (226) ಜೂನ್ (231) ಜುಲೈ (116) ಆಗಸ್ಟ್ (20) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (112) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (47) ನವೆಂಬರ್ (122) ಡಿಸೆಂಬರ್ (170)
2014 (509)
ಫೆಬ್ರವರಿ (5) ಮಾರ್ಚ್ (67) ಏಪ್ರಿಲ್ (3) ಜೂನ್ (20) ಜುಲೈ (22) ಆಗಸ್ಟ್ (3) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (24) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (144) ನವೆಂಬರ್ (90) ಡಿಸೆಂಬರ್ (131)
2013 (699)
ಜನವರಿ (35) ಫೆಬ್ರವರಿ (10) ಮಾರ್ಚ್ (8) ಏಪ್ರಿಲ್ (20) ಮೇ (9) ಜೂನ್ (210) ಜುಲೈ (272) ಆಗಸ್ಟ್ (44) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (52) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (18) ಡಿಸೆಂಬರ್ (21)
2012 (401)
ಜನವರಿ (61) ಮಾರ್ಚ್ (48) ಏಪ್ರಿಲ್ (96) ಮೇ (24) ಜೂನ್ (34) ಜುಲೈ (22) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (70) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (38) ನವೆಂಬರ್ (2) ಡಿಸೆಂಬರ್ (6)
2011 (273)
ಜನವರಿ (9) ಫೆಬ್ರವರಿ (23) ಮಾರ್ಚ್ (86) ಏಪ್ರಿಲ್ (30) ಜುಲೈ (11) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (37) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (54) ಡಿಸೆಂಬರ್ (23)
2010 (478)
ಜನವರಿ (106) ಫೆಬ್ರವರಿ (22) ಮಾರ್ಚ್ (46) ಏಪ್ರಿಲ್ (69) ಮೇ (32) ಜೂನ್ (22) ಆಗಸ್ಟ್ (5) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (25) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (103) ನವೆಂಬರ್ (8) ಡಿಸೆಂಬರ್ (40)
2009 (1426)
ಜನವರಿ (131) ಫೆಬ್ರವರಿ (113) ಮಾರ್ಚ್ (187) ಏಪ್ರಿಲ್ (283) ಮೇ (171) ಜೂನ್ (113) ಜುಲೈ (145) ಆಗಸ್ಟ್ (104) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (85) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (51) ನವೆಂಬರ್ (7) ಡಿಸೆಂಬರ್ (36)
2008 (2593)
ಜನವರಿ (255) ಫೆಬ್ರವರಿ (172) ಮಾರ್ಚ್ (245) ಏಪ್ರಿಲ್ (118) ಮೇ (292) ಜೂನ್ (462) ಜುಲೈ (337) ಆಗಸ್ಟ್ (172) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (143) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (174) ನವೆಂಬರ್ (137) ಡಿಸೆಂಬರ್ (86)
2007 (2858)
ಜನವರಿ (125) ಫೆಬ್ರವರಿ (52) ಮಾರ್ಚ್ (59) ಏಪ್ರಿಲ್ (121) ಮೇ (72) ಜೂನ್ (643) ಜುಲೈ (896) ಆಗಸ್ಟ್ (337) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (67) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (171) ನವೆಂಬರ್ (132) ಡಿಸೆಂಬರ್ (183)
2006 (2195)
ಜನವರಿ (267) ಫೆಬ್ರವರಿ (197) ಮಾರ್ಚ್ (260) ಏಪ್ರಿಲ್ (198) ಮೇ (129) ಜೂನ್ (288) ಜುಲೈ (398) ಆಗಸ್ಟ್ (190) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (62) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (37) ನವೆಂಬರ್ (56) ಡಿಸೆಂಬರ್ (113)
2005 (1694)
ಜನವರಿ (168) ಫೆಬ್ರವರಿ (61) ಮಾರ್ಚ್ (110) ಏಪ್ರಿಲ್ (149) ಮೇ (60) ಜೂನ್ (256) ಜುಲೈ (171) ಆಗಸ್ಟ್ (176) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (202) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (166) ನವೆಂಬರ್ (64) ಡಿಸೆಂಬರ್ (111)
2004 (758)
ಜನವರಿ (123) ಫೆಬ್ರವರಿ (14) ಮಾರ್ಚ್ (10) ಏಪ್ರಿಲ್ (18) ಮೇ (14) ಜೂನ್ (165) ಜುಲೈ (120) ಆಗಸ್ಟ್ (27) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (25) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (134) ನವೆಂಬರ್ (71) ಡಿಸೆಂಬರ್ (37)
2003 (336)
ಜನವರಿ (51) ಮಾರ್ಚ್ (13) ಮೇ (30) ಜೂನ್ (43) ಜುಲೈ (24) ಆಗಸ್ಟ್ (27) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (30) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (38) ನವೆಂಬರ್ (68) ಡಿಸೆಂಬರ್ (12)
2002 (161)
ಜನವರಿ (119) ಫೆಬ್ರವರಿ (10) ಮಾರ್ಚ್ (9) ಏಪ್ರಿಲ್ (12) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (3) ನವೆಂಬರ್ (8)
2001 (112)
ಜನವರಿ (32) ಫೆಬ್ರವರಿ (23) ಮಾರ್ಚ್ (24) ಏಪ್ರಿಲ್ (5) ಮೇ (5) ಜೂನ್ (9) ಆಗಸ್ಟ್ (7) ನವೆಂಬರ್ (5) ಡಿಸೆಂಬರ್ (2)
2000 (20)
0 (6) ಜನವರಿ (1) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (7) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (6)
1980 (31)
ಜನವರಿ (31)
1899 (103)
ಡಿಸೆಂಬರ್ (103)
0000 (402)
0 (402)