ទំព័រ​ដើម​

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​

2100 (4)
ខែ​ធ្នូ (4)
2029 (13)
ខែ​ឧសភា (3) ខែ​​មិថុនា (10)
2024 (7)
ខែ​​មិថុនា (7)
2019 (152)
ខែ​មករា (102) ខែ​កុម្ភះ (2) ខែ​មិនា (40) ខែ​មេសា (8)
2018 (1780)
ខែ​មករា (87) ខែ​កុម្ភះ (151) ខែ​មិនា (74) ខែ​មេសា (96) ខែ​ឧសភា (95) ខែ​​មិថុនា (529) ខែ​កក្តដា (335) ខែ​សីហា (84) ខែ​កញ្ញា (122) ខែ​តុលា​ (149) ខែ​វិច្ឆិកា (56) ខែ​ធ្នូ (2)
2017 (1694)
ខែ​មករា (93) ខែ​កុម្ភះ (39) ខែ​មិនា (218) ខែ​មេសា (223) ខែ​ឧសភា (50) ខែ​​មិថុនា (308) ខែ​កក្តដា (170) ខែ​សីហា (51) ខែ​កញ្ញា (135) ខែ​តុលា​ (109) ខែ​វិច្ឆិកា (253) ខែ​ធ្នូ (45)
2016 (1895)
ខែ​មករា (79) ខែ​កុម្ភះ (146) ខែ​មិនា (157) ខែ​មេសា (141) ខែ​ឧសភា (15) ខែ​​មិថុនា (365) ខែ​កក្តដា (460) ខែ​សីហា (86) ខែ​កញ្ញា (1) ខែ​តុលា​ (287) ខែ​វិច្ឆិកា (137) ខែ​ធ្នូ (21)
2015 (1485)
ខែ​មករា (19) ខែ​កុម្ភះ (8) ខែ​មិនា (69) ខែ​មេសា (345) ខែ​ឧសភា (226) ខែ​​មិថុនា (231) ខែ​កក្តដា (116) ខែ​សីហា (20) ខែ​កញ្ញា (112) ខែ​តុលា​ (47) ខែ​វិច្ឆិកា (122) ខែ​ធ្នូ (170)
2014 (509)
ខែ​កុម្ភះ (5) ខែ​មិនា (67) ខែ​មេសា (3) ខែ​​មិថុនា (20) ខែ​កក្តដា (22) ខែ​សីហា (3) ខែ​កញ្ញា (24) ខែ​តុលា​ (144) ខែ​វិច្ឆិកា (90) ខែ​ធ្នូ (131)
2013 (699)
ខែ​មករា (35) ខែ​កុម្ភះ (10) ខែ​មិនា (8) ខែ​មេសា (20) ខែ​ឧសភា (9) ខែ​​មិថុនា (210) ខែ​កក្តដា (272) ខែ​សីហា (44) ខែ​កញ្ញា (52) ខែ​តុលា​ (18) ខែ​ធ្នូ (21)
2012 (401)
ខែ​មករា (61) ខែ​មិនា (48) ខែ​មេសា (96) ខែ​ឧសភា (24) ខែ​​មិថុនា (34) ខែ​កក្តដា (22) ខែ​កញ្ញា (70) ខែ​តុលា​ (38) ខែ​វិច្ឆិកា (2) ខែ​ធ្នូ (6)
2011 (273)
ខែ​មករា (9) ខែ​កុម្ភះ (23) ខែ​មិនា (86) ខែ​មេសា (30) ខែ​កក្តដា (11) ខែ​កញ្ញា (37) ខែ​តុលា​ (54) ខែ​ធ្នូ (23)
2010 (478)
ខែ​មករា (106) ខែ​កុម្ភះ (22) ខែ​មិនា (46) ខែ​មេសា (69) ខែ​ឧសភា (32) ខែ​​មិថុនា (22) ខែ​សីហា (5) ខែ​កញ្ញា (25) ខែ​តុលា​ (103) ខែ​វិច្ឆិកា (8) ខែ​ធ្នូ (40)
2009 (1426)
ខែ​មករា (131) ខែ​កុម្ភះ (113) ខែ​មិនា (187) ខែ​មេសា (283) ខែ​ឧសភា (171) ខែ​​មិថុនា (113) ខែ​កក្តដា (145) ខែ​សីហា (104) ខែ​កញ្ញា (85) ខែ​តុលា​ (51) ខែ​វិច្ឆិកា (7) ខែ​ធ្នូ (36)
2008 (2593)
ខែ​មករា (255) ខែ​កុម្ភះ (172) ខែ​មិនា (245) ខែ​មេសា (118) ខែ​ឧសភា (292) ខែ​​មិថុនា (462) ខែ​កក្តដា (337) ខែ​សីហា (172) ខែ​កញ្ញា (143) ខែ​តុលា​ (174) ខែ​វិច្ឆិកា (137) ខែ​ធ្នូ (86)
2007 (2858)
ខែ​មករា (125) ខែ​កុម្ភះ (52) ខែ​មិនា (59) ខែ​មេសា (121) ខែ​ឧសភា (72) ខែ​​មិថុនា (643) ខែ​កក្តដា (896) ខែ​សីហា (337) ខែ​កញ្ញា (67) ខែ​តុលា​ (171) ខែ​វិច្ឆិកា (132) ខែ​ធ្នូ (183)
2006 (2195)
ខែ​មករា (267) ខែ​កុម្ភះ (197) ខែ​មិនា (260) ខែ​មេសា (198) ខែ​ឧសភា (129) ខែ​​មិថុនា (288) ខែ​កក្តដា (398) ខែ​សីហា (190) ខែ​កញ្ញា (62) ខែ​តុលា​ (37) ខែ​វិច្ឆិកា (56) ខែ​ធ្នូ (113)
2005 (1694)
ខែ​មករា (168) ខែ​កុម្ភះ (61) ខែ​មិនា (110) ខែ​មេសា (149) ខែ​ឧសភា (60) ខែ​​មិថុនា (256) ខែ​កក្តដា (171) ខែ​សីហា (176) ខែ​កញ្ញា (202) ខែ​តុលា​ (166) ខែ​វិច្ឆិកា (64) ខែ​ធ្នូ (111)
2004 (758)
ខែ​មករា (123) ខែ​កុម្ភះ (14) ខែ​មិនា (10) ខែ​មេសា (18) ខែ​ឧសភា (14) ខែ​​មិថុនា (165) ខែ​កក្តដា (120) ខែ​សីហា (27) ខែ​កញ្ញា (25) ខែ​តុលា​ (134) ខែ​វិច្ឆិកា (71) ខែ​ធ្នូ (37)
2003 (336)
ខែ​មករា (51) ខែ​មិនា (13) ខែ​ឧសភា (30) ខែ​​មិថុនា (43) ខែ​កក្តដា (24) ខែ​សីហា (27) ខែ​កញ្ញា (30) ខែ​តុលា​ (38) ខែ​វិច្ឆិកា (68) ខែ​ធ្នូ (12)
2002 (161)
ខែ​មករា (119) ខែ​កុម្ភះ (10) ខែ​មិនា (9) ខែ​មេសា (12) ខែ​កញ្ញា (3) ខែ​វិច្ឆិកា (8)
2001 (112)
ខែ​មករា (32) ខែ​កុម្ភះ (23) ខែ​មិនា (24) ខែ​មេសា (5) ខែ​ឧសភា (5) ខែ​​មិថុនា (9) ខែ​សីហា (7) ខែ​វិច្ឆិកា (5) ខែ​ធ្នូ (2)
2000 (20)
0 (6) ខែ​មករា (1) ខែ​កញ្ញា (7) ខែ​តុលា​ (6)
1980 (31)
ខែ​មករា (31)
1899 (103)
ខែ​ធ្នូ (103)
0000 (402)
0 (402)