Home

Creation date

2100 (4)
ડિસેમ્બર (4)
2029 (13)
મે (3) જૂન (10)
2024 (7)
જૂન (7)
2019 (152)
જાન્યુઆરી (102) ફેબ્રુઆરી (2) માર્ચ (40) એપ્રિલ (8)
2018 (1780)
જાન્યુઆરી (87) ફેબ્રુઆરી (151) માર્ચ (74) એપ્રિલ (96) મે (95) જૂન (529) જુલાઈ (335) ઑગસ્ટ (84) સપ્ટેમ્બર (122) ઑક્ટ્બર (149) નવેમ્બર (56) ડિસેમ્બર (2)
2017 (1694)
જાન્યુઆરી (93) ફેબ્રુઆરી (39) માર્ચ (218) એપ્રિલ (223) મે (50) જૂન (308) જુલાઈ (170) ઑગસ્ટ (51) સપ્ટેમ્બર (135) ઑક્ટ્બર (109) નવેમ્બર (253) ડિસેમ્બર (45)
2016 (1895)
જાન્યુઆરી (79) ફેબ્રુઆરી (146) માર્ચ (157) એપ્રિલ (141) મે (15) જૂન (365) જુલાઈ (460) ઑગસ્ટ (86) સપ્ટેમ્બર (1) ઑક્ટ્બર (287) નવેમ્બર (137) ડિસેમ્બર (21)
2015 (1485)
જાન્યુઆરી (19) ફેબ્રુઆરી (8) માર્ચ (69) એપ્રિલ (345) મે (226) જૂન (231) જુલાઈ (116) ઑગસ્ટ (20) સપ્ટેમ્બર (112) ઑક્ટ્બર (47) નવેમ્બર (122) ડિસેમ્બર (170)
2014 (509)
ફેબ્રુઆરી (5) માર્ચ (67) એપ્રિલ (3) જૂન (20) જુલાઈ (22) ઑગસ્ટ (3) સપ્ટેમ્બર (24) ઑક્ટ્બર (144) નવેમ્બર (90) ડિસેમ્બર (131)
2013 (699)
જાન્યુઆરી (35) ફેબ્રુઆરી (10) માર્ચ (8) એપ્રિલ (20) મે (9) જૂન (210) જુલાઈ (272) ઑગસ્ટ (44) સપ્ટેમ્બર (52) ઑક્ટ્બર (18) ડિસેમ્બર (21)
2012 (401)
જાન્યુઆરી (61) માર્ચ (48) એપ્રિલ (96) મે (24) જૂન (34) જુલાઈ (22) સપ્ટેમ્બર (70) ઑક્ટ્બર (38) નવેમ્બર (2) ડિસેમ્બર (6)
2011 (273)
જાન્યુઆરી (9) ફેબ્રુઆરી (23) માર્ચ (86) એપ્રિલ (30) જુલાઈ (11) સપ્ટેમ્બર (37) ઑક્ટ્બર (54) ડિસેમ્બર (23)
2010 (478)
જાન્યુઆરી (106) ફેબ્રુઆરી (22) માર્ચ (46) એપ્રિલ (69) મે (32) જૂન (22) ઑગસ્ટ (5) સપ્ટેમ્બર (25) ઑક્ટ્બર (103) નવેમ્બર (8) ડિસેમ્બર (40)
2009 (1426)
જાન્યુઆરી (131) ફેબ્રુઆરી (113) માર્ચ (187) એપ્રિલ (283) મે (171) જૂન (113) જુલાઈ (145) ઑગસ્ટ (104) સપ્ટેમ્બર (85) ઑક્ટ્બર (51) નવેમ્બર (7) ડિસેમ્બર (36)
2008 (2593)
જાન્યુઆરી (255) ફેબ્રુઆરી (172) માર્ચ (245) એપ્રિલ (118) મે (292) જૂન (462) જુલાઈ (337) ઑગસ્ટ (172) સપ્ટેમ્બર (143) ઑક્ટ્બર (174) નવેમ્બર (137) ડિસેમ્બર (86)
2007 (2858)
જાન્યુઆરી (125) ફેબ્રુઆરી (52) માર્ચ (59) એપ્રિલ (121) મે (72) જૂન (643) જુલાઈ (896) ઑગસ્ટ (337) સપ્ટેમ્બર (67) ઑક્ટ્બર (171) નવેમ્બર (132) ડિસેમ્બર (183)
2006 (2195)
જાન્યુઆરી (267) ફેબ્રુઆરી (197) માર્ચ (260) એપ્રિલ (198) મે (129) જૂન (288) જુલાઈ (398) ઑગસ્ટ (190) સપ્ટેમ્બર (62) ઑક્ટ્બર (37) નવેમ્બર (56) ડિસેમ્બર (113)
2005 (1694)
જાન્યુઆરી (168) ફેબ્રુઆરી (61) માર્ચ (110) એપ્રિલ (149) મે (60) જૂન (256) જુલાઈ (171) ઑગસ્ટ (176) સપ્ટેમ્બર (202) ઑક્ટ્બર (166) નવેમ્બર (64) ડિસેમ્બર (111)
2004 (758)
જાન્યુઆરી (123) ફેબ્રુઆરી (14) માર્ચ (10) એપ્રિલ (18) મે (14) જૂન (165) જુલાઈ (120) ઑગસ્ટ (27) સપ્ટેમ્બર (25) ઑક્ટ્બર (134) નવેમ્બર (71) ડિસેમ્બર (37)
2003 (336)
જાન્યુઆરી (51) માર્ચ (13) મે (30) જૂન (43) જુલાઈ (24) ઑગસ્ટ (27) સપ્ટેમ્બર (30) ઑક્ટ્બર (38) નવેમ્બર (68) ડિસેમ્બર (12)
2002 (161)
જાન્યુઆરી (119) ફેબ્રુઆરી (10) માર્ચ (9) એપ્રિલ (12) સપ્ટેમ્બર (3) નવેમ્બર (8)
2001 (112)
જાન્યુઆરી (32) ફેબ્રુઆરી (23) માર્ચ (24) એપ્રિલ (5) મે (5) જૂન (9) ઑગસ્ટ (7) નવેમ્બર (5) ડિસેમ્બર (2)
2000 (20)
0 (6) જાન્યુઆરી (1) સપ્ટેમ્બર (7) ઑક્ટ્બર (6)
1980 (31)
જાન્યુઆરી (31)
1899 (103)
ડિસેમ્બર (103)
0000 (402)
0 (402)